Informácie o lesoch

Zdrojom informácií o lesoch je informačný systém lesného hospodárstva (IS LH), ktorý je prevádzkovaný na základe zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch. Na základe § 38 ods. 2 písm. e a §45  tohto zákona je jeho správcom Národné lesnícke centrum (NLC). NLC na základe uvedeného zákona zabezpečuje aj tvorbu a správu  tematického štátneho mapového diela s tematickým obsahom lesného hospodárstva. 

Jeho základnými zdrojmi sú:

  • programy starostlivosti o lesy: údaje opisu porastov, plánu hospodárskych opatrení, komplexného zisťovania stavu lesov – rámcového a cieľového zastúpenia drevín, plochovej tabuľky – údaje KN a druhu vlastníctva a obhospodarovania lesov, lesnícke mapy
  • lesná hospodárska evidencia: údaje o vykonaných hospodárskych opatreniach v porastoch (ťažba, zalesňovanie, pestovné opatrenia a výchova)
  • evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a odborných lesných hospodárov – evidenciu vedie orgán štátnej správy lesného hospodárstva
  • registre vedené orgánom štátnej správy lesného hospodárstva a MPRV SR – register obhospodarovateľov, odborných lesných hospodárov, lesnej stráže, ciach, register oprávnených s LRM
  • štatistické zisťovania v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva a prvotného spracovania dreva