Rezortné štatistické zisťovania v oblasti lesného hospodárstva

NLC zabezpečuje spracovanie údajov štatistických zisťovaní na základe  vyhlášky č. 291/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017. Údaje sa spracovávajú a ich dôvernosť je zabezpečená v súlade so zákonom  č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Podľa § 18 ods. 3 tohto zákona sú  spravodajské jednotky povinné úplne, pravdivo, v ustanovených termínoch a bezplatne poskytovať údaje požadované na štatistické zisťovania zahrnuté v programe štátnych štatistických zisťovaní.

Podľa § 18 ods. 2 tohto zákona NLC je povinné bezplatne zaslať spravodajskej jednotke formuláre v písomnej podobe alebo spravodajskej jednotke oznámiť, kde je na webovom sídle dostupná elektronická podoba formulára.

 • tlačivo: Les (MPRV SR) 2-04.xlsx
 • dátum podania výkazu: do 16. kalendárneho dňa po sledovanom období
 • kto podáva výkaz:
  • Lesy SR, š.p.
  • LPM Ulič, š.p.
  • ŠL TANAP-u
  • štátne organizácie obhospodarujúce školské lesy
  • vybrané neštátne subjekty lesného hospodárstva
 • kalendár prvého zverejnenia výstupov:
  • 30. IV. 2018
  • 31. VII. 2018
  • 29. X. 2018
  • 28. I. 2019
 • výstupy: Informačné listy (otvorí sa na novej karte)
 • tlačivo: Sad (MPRV SR) 11-01.xlsx
 • dátum podania výkazu: do 15. marca nasledujúceho roka
 • kto podáva výkaz:
  • Lesy SR, š.p.
  • LPM Ulič, š.p.
  • ŠL TANAP-u
  • VLM SR
  • štátne organizácie obhospodarujúce školské lesy
  • vybrané neštátne subjekty lesného hospodárstva
 • kalendár prvého zverejnenia výstupov: 30. IV. 2018
 • výstupy: Informačné listy (otvorí sa na novej karte)
 • tlačivo: Drevo (MPRV SR) 1-01.xlsx
 • elektronický výkaz: SpracDreva (otvorí sa na novej karte)
 • dátum podania výkazu: do 28. februára nasledujúceho roka
 • kto podáva výkaz:
  • vybrané právnické osoby a fyzické osoby
 • kalendár prvého zverejnenia výstupov: 30. IV. 2018
 • výstupy: Informačné listy (otvorí sa na novej karte)

Kontakt:

Ing. Emília Rizmanová
Vedúca OLI
Tel.: +421 45 5202 358
Mobil: +421 905 465708
E-mail: rizmanova@nlcsk.org