Forestportál poskytuje odbornej (štátna správa LH a ŽP, vyhotovovatelia LHP, odborní lesní hospodári, vlastníci a užívatelia lesov, a p.) i laickej verejnosti informácie o slovenských lesoch, lesníctve a lesnom hospodárstve. Tematicky zamerané sekcie portálu sprístupňujú užívateľom komplexný pohľad na nasledovné oblasti: informačný systém LH, organizácie a inštitúcie LH, hospodárska úprava lesov, lesnícka politika, štruktúra lesa, ekonomika, ekológia lesa, lesnícke vedy, trvalo udržateľný rozvoj lesov, vzdelávanie a poradenská činnosť v LH, hospodárenie v lese, škodlivé činitele v lesoch.


IBULH– Informačná banka údajov o lesnom hospodárstve, drevospracujúcom priemysle, poľovníctve sú tabuľkové a grafické prehľady agregovaných údajov o stave a vývoji lesov SR, hospodárení v lesoch, ekonomike, hospodárskych a finančných ukazovateľoch. Údaje sú čerpané z platných programov starostlivosti o les (PSL), ročných hlásení z lesnej hospodárskej evidencie, súvah a výsledoviek štátnych organizácií a trhového spravodajstva, z drevospracujúceho priemyslu a z poľovníckych štatistických údajov.Aplikácia na overenie nároku na neprojektové platby slúži verejnosti na overenie nároku na  platby podľa výzvy PPA o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia.


Aplikácia na získanie zoznamu porastov a na výpočet podpory poskytovanej v lesnom hospodárstve podľa Vyhlášky č. 226 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 20. septembra 2017 o poskytovaní podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov.


PolovStat je aplikácia, na vedenie mesačnej evidencie lovu zveri v elektronickej podobe a na generovanie Ročného výkazu o revíri a stavoch zveri (Poľov 12-01).


SpracDreva slúži na evidovanie údajov o spotrebe dreva na priemyselné spracovanie, produkcie výrobkov z dreva a produkcie celulózy a papiera.


Vlk  – mapovanie výskytu vlka dravého.


LGIS – lesnícky geografický informačný systém. Slúži pre NLC a štátnu správu LH ako GIS nástroj na prehliadanie, analyzovanie a zapisovanie priestorových a atribútových údajov o lese v informačnom systéme LH.


Kontakt:

Ing. Ján Poláčik
Tel.: 045/5202 338
Mobil: 0903 773775
E-mail: jan.polacik(zavináč)nlcsk.org