Poskytovanie informácií

Informácie o postupe povinnej osoby pri vybavovaní žiadosti o informáciu (§§ 7, 12, 14, 15, 16 a 18), vrátane lehôt (§ 17), ktoré je nutné dodržať, ako aj spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby (§ 19) sú verejne prístupné k nahliadnutiu do brožúry u informátora vo vestibule hlavnej budovy Národného lesníckeho centra Zvolen.

 • Skutočnosti, ktoré tvoria predmet štátneho a služobného tajomstva v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
 • Informácie súkromného charakteru o fyzických osobách – zamestnancoch, vedúcich zamestnancoch, ani o iných osobách spolupracujúcich s ústavom. Informáciami takéhoto charakteru sú: dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, výška platu, odmien a iných finančných požitkov, majetkové pomery, teda všetkých informácie týkajúce sa osobností zamestnancov a ich osobných údajov. Informácie sa neposkytujú v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov, § 11 Občianskeho zákonníka a §§ 3-19 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Uvedené informácie môžu byť sprístupnené len ak to ustanovuje osobitný zákon, alebo na základe predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej osoby.
 • Informácie o skutočnostiach, ktoré boli zistené pri výkone kontroly podľa zák. č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe, v znení neskorších predpisov (§ 11 ods. 2 písm. k).
 • Informácie o skutočnostiach, ktoré boli zistené pri vybavovaní sťažností podľa zák. č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach, v znení neskorších predpisov (§ 23 ods. 4).
 • Skutočnosti tvoriace predmet informácií poskytovaných povinnou osobou na základe zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistke v znení neskorších predpisov – dôverné štatistické údaje t. j. údaje zo štatistických zisťovaní, ktoré sa týkajú jednotlivých právnických a fyzických osôb (§ 29 a nasl.).
 • Informácie, sprístupnením ktorých by mohla byť porušená ochrana duševného vlastníctva stanovená osobitných predpisom, (napr. autorský zákon – zák. č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, v znení neskorších zmien a doplnkov, zák. č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch, v znení neskorších zmien a doplnkov).
 • Skutočnosti tvoriace predmet obchodného tajomstva podľa § 17 až 20 Obchodného zákonníka, najmä informácie obchodného charakteru získané pri plnení úloh v rámci predmetu svojej činnosti, know-how výskumných úloh, patenty, zlepšovacie návrhy ako aj informácie, ktoré poskytla fyzická alebo právnická osoba ústavu a označila ich ako obchodné tajomstvo.
 • Výsledky verejného obstarávania v zmysle zákl. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Ďalšie informácie týkajúce sa skutočností vymedzených v § 11 zákona o slobode informácií.
Aktualizované 10/31/2018

Podľa ustanovenia § 21 zákona NR SR č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na vyhlášku Ministerstva financií SR vydanú pod č.481/2000 Z. z. sa stanovuje výška materiálnych nákladov súvisiacich s poskytnutím informácií takto:

A) nosiče dát:
–          1 ks CD (kompaktný disk) čistý: 0,46€
 
B) papierové výrobky 1ks:
–          obálky C4: 0,30€
–          obálky C5: 0,04€
–          obálky C6: 0,03€
–          obálka C6/5 (podlhovastá): 0,05€
–          obálky B4 s dnom: 0,37€
–          obálka B4: 0,28€
–          obálka kartónová B5: 0,38€
–          obálka kartónová B4: 0,60€
–          obálka bublinková CD: 0,25€
–          obalka kartónová CD: 0,30€
 
C) fotokópie 1 strana:
–          čiernobiela A4: 0,10€
–          farebná A4: 0,40€
 
D) poštovné:
–          podľa platného cenníka, bude sa hradiť dobierkou
 
E) informácia poskytnutá faxom:
–          podľa cenníka Slovak Telekom, a. s.,
 
F) Informácie zasielané elektronicky (e-mailom)
–          bezplatne
 
Ceny sa budú aktualizovať v zmysle úpravy platných cien.
 
Úhrada za sprístupnenie informácie sa uskutoční poštovou poukážkou, bankovým prevodom na číslo účtu: SKSK20 8180 0000 0070 0024 1498 BIC:SPSRSKBA  vedenom v Štátnej pokladnici, alebo zaplatením úhrady nákladov v pokladni NLC – na ul. T. G. Masaryka č. 2175/22 vo Zvolene.

Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie spolu neprekročia sumu 2,- €.


Aktualizované 10/31/2018
Národné lesnícke centrum
T. G. Masaryka 22
960 01 Zvolen
tel.: +421 918 826683

… obsah je v príprave

 • Zriaďovacia listina NLC (účinnosť od 20.02.2014)
 • Aktualizovaná zriaďovacia listina NLC účinná od 01.01.2015
 • Aktualizovaná zriaďovacia listina NLC účinná od 22.06.2016
 • Aktualizovaná zriaďovacia listina NLC účinná od 10.05.2018
 • Aktualizovaná zriaďovacia listina NLC účinná od 26.09.2018

[ 2018 ] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011]

ROK 2018
[Ponuka 23. 08.] – [Ponuka 01. 08.] – [Ponuka 10. 07.] – [Ponuka 19. 06.] – [Záznam 12. 06.] – [Ponuka 24. 05.] – [Ponuka 13. 02.]

ROK 2017
[Ponuka 29. 09.] – [Ponuka 05. 09.] – [Ponuka 10. 03.] – [Ponuka 22. 02.] – [Ponuka 30. 01.]

ROK 2016
[Ponuka 21. 11.] – [Ponuka 04. 03.] – [Ponuka 09. 02.] – [Ponuka 15. 01.] – [Záznam 14. 01.]

ROK 2015
[Ponuka 02. 11.] – [Záznam 02. 11.] – [Ponuka 08. 10.] – [Ponuka 17. 09.] – [Ponuka 21. 08.] – [Ponuka 23. 07.] – [Ponuka 24. 06.] – [Ponuka 04. 03.]

ROK 2014
[Ponuka 13. 11.] – [Ponuka 27. 10.] – [Ponuka 29. 09.] – [Ponuka 05. 08.] – [Ponuka 02. 07.] – [Ponuka 14. 06.] – [Ponuka 09. 06.] – [Ponuka 14. 04.] – [Ponuka 10. 04.] – [Ponuka 10. 03.] – [Ponuka 24. 02.] – [Ponuka 23. 01.]

ROK 2013
[Ponuka 15. 11.] – [Ponuka 02. 08.] – [Ponuka 04. 07.] – [Ponuka 06. 06.] – [Ponuka 14. 05.]

Národné lesnícke centrum v zmysle Záväzného pokynu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 2104/2014-720 zverejňuje pripravovaný zámer realizácie zámennej zmluvy

Ako požiadať o informácie

OSOBNE / PÍSOMNE


Národné lesnícke centrum Zvolen
T. G. Masaryka 22
960 01 Zvolen

TELEFONICKY


+421 45 531 41 72


FAXOM


+421 45 531 41 55