Projekty

NLC – Zníženie energetickej náročnosti budovy

Kód projektu v ITMS2014+: 310041J602

Miesto realizácie: Budova Národného lesníckeho centra, Sokolská 2, Zvolen

Cieľ projektu: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Začiatok realizácie: 04/2017
Koniec realizácie: 08/2019

Celkové náklady: 

1 947 158,96 EUR

Výška poskytnutého príspevku:

1 947 158,96 EUR

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Sprostredkovateľský orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Stručný opis projektu:  

Projekt je zameraný na celkovú obnovu a modernizáciu administratívnej budovy Národného lesníckeho centra s cieľom zníženia energetickej náročnosti verejnej budovy, ktorý sa dosiahne realizovaním stavebno-technických opatrení, navrhnutých v energetickom audite a projektovej dokumentácii. Jedná sa o: zateplenie obvodového plášťa, komplexnú rekonštrukciu tepelno-technických zariadení (modernizácia celého reťazca: vstup energie, jej premena, cez rozvody až po jej spotrebu), čím sa dosiahne výrazný pozitívny synergický efekt úspor energie. Riešené budú aj rozvody zdravotnej techniky, osvetlenie, rekonštrukcia osobného výťahu, vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy a oddrenážovanie severnej fasády podpivničenej časti stavby. V súčasnosti je objekt v energetickej triede B-spodná hranica globálneho ukazovateľa – primárna energia. Je 4-podlažný, osadený v širšom centre mesta. Pozostáva z 3 sekcií na ul. Sokolská, J. C. Hronského a J. Švermu. Po realizácii opatrení bude objekt spĺňať požiadavky pre triedu energetickej hospodárnosti v kategórii administratívnych budov – A1 ultranízkoenergetické budovy. Úspora podľa globálneho ukazovateľa primárnej energie predstavuje 155,53 kWh/m2 (t.j. 66,73%), úspora potreby energie na vykurovanie bude 69,15%. Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa projektu „Zníženie potreby energie vo verejných budovách“ bude 859 505 kWh/rok.

Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy časť „Západ“

Kód projektu: 085PO150001

Spolufinancovaný fondom:
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Opatrenie:
8 Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

Podopatrenie:
8.5 Podpora ma investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov – Činnosť 4: vypracovanie plánov lesného hospodárstva pre trvalo udržateľné obhospodarovanie ochranných lesov, lesov osobitného určenia a hospodárskych lesov, s výnimkou hospodárskych lesov, ktoré sú funkčne klasifikované ako typ produkčný (primárnou funkciou je produkcia dreva)

Požadovaná výška NFP:

4 850 218,45 EUR

Cieľom projektu je prostredníctvom programov starostlivosti o lesy zabezpečiť trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch, kde nie je primárnou funkciou produkcia dreva, takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa zachovala ich biologická diverzita, odolnosť, obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť mimoprodukčné funkcie lesov. Súčasne hospodárenie podľa programov starostlivosti o lesy pomáha predchádzať erózii pôdy a zlepšuje jej obhospodarovanie, čím prispieva k napĺňaniu  fokusových oblastí 4A a 4C, ktoré sú súčasťou prioritnej fokusovej oblasti P4 – Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov závislých od poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Programy starostlivosti o lesy uľahčujú obhospodarovateľom lesa plánovanie a riadenie hospodárskych činností, čo im napomáha zlepšovať celkovú výkonnosť lesných podnikov (sekundárna fokusová oblasť 2C).

Predmetom projektu je vyhotovenie programov starostlivosti o lesy (ďalej PSL) pre vybrané lesné celky, územne spadajúce do pôsobnosti OÚ – odbor opravných prostriedkov Košice, Prešov a Žilina, v ktorých končí platnosť v rokoch 2016, 2017 a 2018. Jedná sa o 104 lesných celkov s výmerou 135 166,19 ha lesa kategórie hospodárskych mimo funkčného typu produkčný, 82 963,74 ha lesov ochranných a 35 013,05 ha lesov osobitného určenia.

Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy časť „Východ“​

Kód projektu: 085BB150001​

Spolufinancovaný fondom:
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Opatrenie:
8 Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

Podopatrenie:
8.5 Podpora ma investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov – Činnosť 4: vypracovanie plánov lesného hospodárstva pre trvalo udržateľné obhospodarovanie ochranných lesov, lesov osobitného určenia a hospodárskych lesov, s výnimkou hospodárskych lesov, ktoré sú funkčne klasifikované ako typ produkčný (primárnou funkciou je produkcia dreva)

Požadovaná výška NFP:

4 082 772,43 EUR

Cieľom projektu je prostredníctvom programov starostlivosti o lesy zabezpečiť trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch, kde nie je primárnou funkciou produkcia dreva, takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa zachovala ich biologická diverzita, odolnosť, obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť mimoprodukčné funkcie lesov. Súčasne hospodárenie podľa programov starostlivosti o lesy pomáha predchádzať erózii pôdy a zlepšuje jej obhospodarovanie, čím prispieva k napĺňaniu  fokusových oblastí 4A a 4C, ktoré sú súčasťou prioritnej fokusovej oblasti P4 – Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov závislých od poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Programy starostlivosti o lesy uľahčujú obhospodarovateľom lesa plánovanie a riadenie hospodárskych činností, čo im napomáha zlepšovať celkovú výkonnosť lesných podnikov (sekundárna fokusová oblasť 2C).        

Predmetom projektu je vyhotovenie programov starostlivosti o lesy (ďalej PSL) pre vybrané lesné celky, územne spadajúce do pôsobnosti OÚ – odbor opravných prostriedkov Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín a Banská Bystrica, v ktorých končí platnosť v rokoch 2016, 2017 a 2018. Jedná sa o 76 lesných celkov s výmerou 167 473,84 ha lesa kategórie hospodárskych mimo funkčného typu produkčný, 35 772,39 ha lesov ochranných a 10 064,81 ha lesov osobitného určenia. Z toho spadá do oblasti menej rozvinutých regiónov 182 360,74 ha lesných porastov a do ostatných regiónov 30 950,30 ha lesných porastov.