Poradenstvo a vzdelávanie

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen je profesionálnou vzdelávacou inštitúciou, ktorá zabezpečuje ďalšie odborné vzdelávanie v odvetví lesného hospodárstva. Cieľovou skupinou pre vzdelávacie programy sú zamestnanci štátnych i neštátnych lesníckych inštitúcií na rôznych stupňoch riadenia. Na vzdelávacích aktivitách, ktoré zabezpečuje NLC – ÚLPV Zvolen, sa ročne zúčastňuje približne 1500 osôb, predovšetkým zamestnancov lesného hospodárstva.

Vzdelávacie programy sú realizované formou prednášok, seminárov, workshopov, ale i praktických tréningov. Výučba prebieha v odborných učebniach vybavených didaktickými pomôckami a audiovizuálnou technikou alebo priamo v terénne. Lektormi sú poprední odborníci z praxe, vysokoškolskí pedagógovia i zástupcovia orgánov štátnej správy. Zárukou kvality je akreditácia  vzdelávacích kurzov na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstve pôdohospodárstva SR. Národné lesnícke centrum je z poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR i koordinátorom aktivít lesnej pedagogiky na Slovensku.

Poradenstvo online

Cieľom poradenského systému je poskytovanie priameho, individuálneho, odborného poradenstva v oblasti lesného hospodárstva.

V rámci poradenského systému  nie sú poskytované informácie na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pred odoslaním formulára si prečítajteSúhlas so spracovaním osobných údajov“.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov. Bez označenia súhlasu nie je možné formulár odoslať!