Domáce inštitúcie a organizácie - odkazy

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
www.land.gov.sk

Slovenská agentúra pôdohospodárskych vied www.uvtip.sk/sapv/

Slovenský pozemkový fond Bratislava
www.pozfond.sk

Poľnohospodárska platobná agentúra Bratislava
www.apa.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.enviro.gov.sk

Slovenská lesnícko – drevárska inšpekcia
SLDI na Forestportali

Štátna ochrana prírody Banská Bystrica
www.sopsr.sk

Lesy SR, š. p. Banská Bystrica
www.lesy.sk

Štátne lesy Tatranského národného parku
www.lesytanap.sk

Vojenské lesy a majetky, š. p. Pliešovce
www.vlm.sk

Združenie obecných lesov
www.zolsr.sk

Gemerské združenie vlastníkov neštátnych lesov www.grzvnl.sk

Slovenská lesnícka komora
www.slsk.sk

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Poľovnícka informačná databáza
www.pid.polovnictvo.sk

Ústav ekológie lesa SAV Zvolen
www.savzv.sk

Výskumný ústav pôdoznalectva
www.vupop.sk

Slovenská lesnícka spoločnosť
www.nlcsk.sk/sls/sls.htm

Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica
www.sazp.sk