Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen

 • Domov
 • História
 • Metodické postupy
 • Smernice
 • Lesnícka typológia
 • Lesnícka pedológia
 • Základné rozhodnutia a ciele hospodárenia
 • Programy starostlivosti o lesy
 • Tabuľky
 • Podujatia a semináre
 • Dokumenty

NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen rieši úlohy rozvoja hospodárskej úpravy lesov, tvorbu a aktualizáciu metód a postupov jej vykonávania, tvorí koncepcie a metodické postupy hospodárskej úpravy lesov; posudzuje, kontroluje kvalitu a preberá práce vyhotovovania “Programov starostlivosti o lesy”; zabezpečuje a vykonáva zisťovanie údajov komplexného zisťovania stavu lesa a zabezpečuje proces verejného obstarávania lesných hospodárskych plánov – programov starostlivosti o lesy (PSL).

 Hospodárska úprava lesov

 • zabezpečuje rozvoj hospodárskej úpravy lesov (HÚL) v súlade so štátnou lesníckou politikou,
 • tvorí koncepcie a metodické postupy HÚL,
 • vyhotovuje technologické, pracovné postupy a štandardy pre vyhotovenie PSL (programov starostlivosti o lesy) vrátane ich overovania a zabezpečenia systémových väzieb, metodiky a postupy súvisiace s verejným obstarávaním vyhotovenia PSL a s procesom posudzovania a preberania činností súvisiacimi s vyhotovovaním PSL,
 • v súčinnosti s orgánmi štátnej správy LH metodicky usmerňuje činnosť vyhotovovateľov PSL, zabezpečuje jednotnosť  a odbornú úroveň prác HÚL,
 • podieľa sa na tvorbe resp. novelizácii právnych predpisov pre odvetvie LH, súvisiacich s HÚL,
 • spolupracuje na riešení výskumno-vývojových úloh a zavádza ichrealizačné výstupy v oblasti HÚL do lesníckej praxe,
 • vypracováva odborné stanoviská, expertízy, prognózy, špeciálne projekty a riešenia odborných úloh v oblasti HÚL,
 • v súčinnosti s ostatnými organizačnými jednotkami NLC a ostatnými odbornými organizáciami sleduje, vyhodnocuje a interpretuje informácie o stave a vývoji lesov SR,
 • zabezpečuje vzdelávanie, osvetu, projekčnú, poradenskú, expertíznu a konzultačnú činnosť v rozsahu svojho odborného zamerania.

 Komplexné zisťovanie stavu lesa

 • tvorí koncepcie, metodiky a pracovné postupy pre rámcové plánovanie založené na objektívnom zisťovaní stavu lesov,
 • vypracúva modely hospodárenia a ďalšie podklady pre tvorbu programov starostlivosti o lesy (PSL) a plánov starostlivosti o lesné ekosystémy na základe zisťovania údajov o prírodných podmienkach hospodárenia,
 • metodicky usmerňuje tvorbu návrhov osobitných režimov hospodárenia,
 • podieľa sa na národnej inventarizácii a monitoringu lesov SR,
 • zabezpečuje koordináciu, rozvoj, správu a tvorbu geoinformácií v oblasti svojho pôsobenia (typologická mapa, pedologická mapa, mapa pásiem ohrozenia lesa,  mapa prirodzenosti lesných ekosystémov, mapy poškodenia a ohrozenia lesov a pod.),
 • vypracováva expertízy, odborné stanoviská, osobitné projekty v oblasti svojho pôsobenia, najmä
  • projekty ozdravných opatrení v lesoch postihnutých antropogénnymi vplyvmi a poškodením biotickými škodcami,
  • projekty osobitného režimu obhospodarovania lesov osobitného určenia,
  • projekty ozeleňovania priemyselných zón a parkov, rekultivačné projekty,
  • projekty lesoparkov, zón ticha, oddychu a náučných chodníkov,
  • hodnotenie stavu lesa a jeho zmien vo väzbe na prijaté medzinárodné dohovory o ochrane biologickej diverzity a trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesa,
  • mapovanie a hodnotenie stavu lesných biotopov,
  • posudzovanie vplyvov investičných zámerov na stav lesných ekosystémov,
  • spracovanie plánov starostlivosti pre chránené územia s predmetom ochrany lesných biotopov,
  • spolupracuje na vymedzení zón chránených území na základe hodnotenia stavu zachovalosti lesných biotopov.

 Kontrola “Programov starostivosti o lesy” (PSL)

 • zabezpečuje priebežnú metodickú, administratívnu a terénnu kontrolu kvality vyhotovovania PSL na základe uzatvorených zmlúv,
 • zabezpečuje preberanie výsledného diela HÚL – PSL, vrátane verifikácie mapových podkladov a údajov pre IS LH v spolupráci s NLC-ÚLZI Zvolen,
 • podieľa sa na  tvorbe projektov v súčinnosti s ostatnými zložkami NLC v oblasti svojho pôsobenia,
 • podieľa sa na vzdelávacej, osvetovej, projekčnej, poradenskej, expertíznej a konzultačnej činnosti  v oblasti HÚL, najmä vyhotovenia PSL.

 Verejné obstarávanie vyhotovenia “Programov starostlivosti o lesy” (PSL)

 • zabezpečuje proces verejného obstarávania vyhotovenia PSL v zmysle platnej legislatívy,
 • komplexne zabezpečuje prípravu, evidenciu a kontrolu plnenia zmlúv na vyhotovenie PSL uzatváraných na základe verejného obstarávania vyhotovenia PSL.

 Ostatná činnosť

 • vzdelávacia, osvetová, projekčná, poradenská, expertízna a konzultačná činnosť v rozsahu svojho odborného zamerania,
 • projekty a iné zákazky v súčinnosti s ostatnými zložkami NLC v oblasti svojho pôsobenia.